/ អំពីស្ថាប័ន / រចនាសម្ព័ន្ធអាជ្ញាធរជាតិ

រចនាសម្ព័ន្ធអាជ្ញាធរជាតិ

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃ អ.ជ.ព.វ

យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១១.អនក្រ.បក​ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដើម្បី ការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ រចនា​សម្ព័ន្ធ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​អង្គការ​លេខ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

napv-chart-1

អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារមាននាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទដូចខាងក្រោម៖

  • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ហិរញ្ញកិច្ច ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ផែនការ និងនីតិកម្ម
  • នាយកដ្ឋានរមណីយដ្ឋាន និងបុរាណវិទ្យា
  • នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ
  • នាយកដ្ឋាននគរូបនីយកម្ម អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ និងប្រជាសាស្រ្ត
  • នាយកដ្ឋានបរិស្ថាន ព្រៃឈើ និងទឹក
  • នាយកដ្ឋានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងសហប្រតិបត្តិការ
  • អង្គភាពនគរបាលទេសចរណ៍
  • អង្គភាពស្នងការពិសេសការពារបេតិកភណ្ឌ