/ លិខិតគតិយុត្តិ

លិខិតគតិយុត្តិ

Royal Degree on Koh Ker

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៤១៦/៤១៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៤១៦/៤១៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការប្រគល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

1

អនុក្រឹត្យលេខ៤២ អ.ន.ក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

អនុក្រឹត្យលេខ៤២ អ.ន.ក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

1

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៨១១/៧៥២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៨១១/៧៥២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

1

អនុក្រឹត្យលេខ២៣៦.អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០

អនុក្រឹត្យលេខ២៣៦.អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

1

សេចក្តីសម្រេចលេខ១០៦/០៩ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩

សេចក្តីសម្រេចលេខ១០៦/០៩ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែករបស់បុគ្គលិកនៃអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ

1

សេចក្តីសម្រេចលេខ០៩៣/០៩ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩

សេចក្តីសម្រេចលេខ០៩៣/០៩ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងាររបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ

1-1

អនុក្រឹត្យលេខ១១.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨

អនុក្រឹត្យលេខ១១.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

1

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៦០៦/២៤៨ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៦០៦/២៤៨ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

07-Royal_Decree_setting_resorts_Ker_Page_2-1

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៥០៤/០៧០ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៤

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស/រកត/០៥០៤/០៧០ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ