/ លិខិតគតិយុត្តិ / សេចក្តីសម្រេច

សេចក្តីសម្រេច

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
 ១ ២៤-០៤-២០០៩ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងាររបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ 30px-download
 ២ ០៦-០៥-២០០៩ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយ
ឡែករបស់បុគ្គលិកនៃអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ ។
30px-download