/ លិខិតគតិយុត្តិ / ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
០១-០៦-២០០៦ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋាន
វប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ
30px-download
០៥-០៥-២០០៤ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ 30px-download
១០-០៨-២០១១ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ 30px-download
២២-០៤-២០១៦ ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការប្រគល់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកែរ ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ 30px-download