/ លិខិតគតិយុត្តិ / អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ខ្លឹមសារលិខិត ទាញយក
២៩-០១-២០០៨ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាននៃអាជ្ញាធរជាតិ
ដើម្បីការពារ​និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ
30px-download
៣១-០១-២០១៤ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ 30px-download
២៦-០២-២០១០ អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និង
អភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ
30px-download